top of page

Regezem: krátkodobý trend nebo budoucnost?

Zemědělství je zásadní lidská aktivita, která je závislá na funkčních přírodních procesech. Klíčové jsou pro něj zejména úrodnost půdy, koloběh vody a živin i opylovači. Současně však průmyslové zemědělství představuje hlavní hrozbu pro biologickou rozmanitost a negativně ovlivňuje stav naší půdy, vody i klimatu.


Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (dále jen “FAO”) odhaduje, že třetina zemědělské půdy je degradovaná a obsahuje velmi málo organické hmoty. Za posledních 150 let jsme přišli o polovinu světové ornice. Při zpracování půdy přicházíme ročně o více než milimetr půdy, což je 100x rychleji, než se vytvoří nová. FAO odhaduje, že do roku 2050 dojde v důsledku obdělávání půdy a hospodaření na ní k uvolnění 27 Gt půdního uhlíku, což bude mít negativní vliv na schopnost půdy zadržovat vodu a živiny, jakož i na výnosy. Předpokládá se pokles výnosů o 3 % - 7 % na každý 1 stupeň Celsia oteplení. To znesnadní produkci většího množství potravin pro rostoucí populaci a ohrozí nejen globální potravinovou bezpečnost, ale i zemědělce a jejich rodiny.


Když víme, jaké má současné zemědělství negativní dopady, musíme hledat jeho udržitelnější formy, které by nejen vyprodukovaly dostatek potravin, ale i minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí.

Bezorebně vysetý hrách po kukuřici, foto: www.marekdvorak.com


Mezi neustále se objevujícími novými termíny rezonuje posledních pár let regenerativní zemědělství. Přestože se koncept regenerativního zemědělství rozvíjí od 70. let, dodnes neexistuje shoda na zastřešující definici.


Obecně lze říci, že regenerativní zemědělství podobně jako “conservation agriculture” klade důraz na zlepšení a zachování zdraví půdy tím, že v ní zvyšuje množstvé organické hmoty a zaměřuje se na zlepšení úrodnosti půdy. Podle Rodale Institutu má zdravá půda nejen pozitivní vliv na výnosy, ale bude odolnější i vůči nestabilitě klimatu. The Food and Land Coalition (FOLU) považuje regenerativní zemědělství za důležité při nezbytné transformaci produkce potravin a hospodaření na půdě. Podle FOLU definují regenerativní zemědělství postupy, které regenerují půdu, snižují, ale nevylučují syntetické pesticidy a hnojiva, mají pozitivní vliv na životní prostředí a současně se snaží udržet vysokou produktivitu.


Regenerativní zemědělství nevylučuje využití moderních technologií, šlechtění rostlin a zvířat, obdělávání půdy nebo použití syntetických hnojiv a pesticidů, ale zaměřuje se na jejich cílené využití.


Vyjdeme-li z výše uvedeného, jde regenerativní zemědělství popsat jako způsob hospodaření, který se snaží minimalizovat negativní vlivy zemědělské činnosti na půdu a krajinu. Využívá různé principy a postupy, které mohou být společné i pro jiné formy zemědělství. Zaměřuje se na zlepšení stavu půdy a ekosystémových služeb. Podporuje nadzemní i podzemní biodiverzitu (půdní edafon), zadržování vody i živin a ukládání uhlíku v půdě (biosekvestrace). Regenerativní postupy jde volit a variovat podle lokálních podmínek a požadavků na všech druzích půd a v různých klimatech.

Vymrzající porost meziplodin, na fotce je vidět ředkev olejnou, foto: Zuzana Benešová


Regenerativní zemědělství nejlépe definuje 6 základních principů, jejichž naplnění jde dosáhnout mnoha různorodými postupy:


  1. zaměření se na zdraví půdy

  2. minimální pohyb s půdou

  3. celoroční pokryv půdy, ideálně s živými kořeny

  4. podpora nadzemní a podzemní biodiverzity

  5. zvyšování zadržování vody a uhlíku v půdě

  6. přizpůsobení specifickým podmínkám


V dalším článku se blíže podíváme na jednotlivé principy a postupy, kterými se naplňují.


Zdroje

  • Oberč, B.P. and Arroyo Schnell, A. (2020). Approaches to sustainable agriculture. Exploring the pathways towards the future of farming. Brussels, Belgium: iUCN EURO.

  • EASAC policy report 44: Regenerative agriculture in Europe (2022)

  • FOLU: Aligning regenerative agricultural practices with outcomes to deliver for people, nature and climate (2023)

315 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page